Вход

Регистрирайте се тук, за да използвате пълните функционални възможности на сайта!
Така ще можете да добавяте новини, съобщения, връзки и проекти.Ще имате и пълна възможност за контакт с другите потребители и автори на портала.

Реклами и връзки

Статистика

Членове : 1717
Съдържание : 62
Връзки : 15
Брой прегледи на съдържанието : 2229468
Доклад от конструктивното обследване на двуетажна сграда Печат
Написано от инж. Ивайло Драганов   
Четвъртък, 18 Август 2011 15:54

 Безразрушително определяне на местоположението, диаметъра и бетоновото покритие на арматурата с Profoscope+

ОБЕКТ: Двуетажна сграда (детска градина) в имот 68850.522.1831, кв. Индустриален,  гр.Стара Загора

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ФАЗА: ОБСЛЕДВАНЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „МИДАС ГРУП“ ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: РЕСПЕКТ'93“ ООД Стара Загора

Проектанти: инж. И.Драганов, инж. Р.Драганов, инж. С. Драгов 

  

ДОКЛАД – КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ

 

1. Основание за проектиране, цел на обследването

Настоящата експертиза е разработена по желание на Възложителя с цел установяване състоянието и действителната носеща способност на конструкцията на сградата във връзка с евентуално бъдещо преустройство.

Възложителят не разполага с техническа документация във връзка с проектирането и изграждането на сградата, поради което се наложи конструктивно заснемане на основните носещи елементи.

Обследването има за цел да установи способността на конструкцията на строежа да понесе вертикалните товари за които е предназначена, а също така и сеизмичната и устойчивост, състоянието на елементите, степента на износване, видими дефекти. При необходимост ще се препоръчат мерки за възстановяване и усилване с оглед бъдещата експлоатация.

2. Резултати от проектно-проучвателните работи

Сградата е двуетажна, от монолитен стоманобетон, в по-голямата си част без сутерен. Покривът е с дървена конструкция и керемиди.

2.1. Проучване на наличната документация

Няма предоставена документация, поради което беше извършено конструктивно заснемане.

2.2. Натурни обследвания и изпитвания

Извършено беше визуално обследване на сградата с цел установяване качеството на изпълнението и състоянието към момента. Проведени бяха измервания на габаритите на сградата (дължини, височини, конструктивни оси) и сеченията на носещите елементи. Възстановени бяха кофражните планове на двете нива. Определени бяха места за извършване на безразрушителни изпитания на представителни елементи от всеки тип.

Конструкцията на сградата е скелетно-гредова и се състои от:

- Гредови плочи – полета с дебелина 8 и 12 см, от бетон клас В15 (вероятно БМ200);

- Монолитни стоманобетонови греди – с размери съгласно кофражните планове, бетон В15 (БМ200);

- Монолитни стоманобетонови колони с правоъгълни и кръгли напречни сечения, от бетон В15 (БМ200);

- Външните стени и колони са фундирани върху ивични каменни основи с дълбочина 1 м и широчина 40-50 см.

- Дървена покривна конструкция, лежаща – попове, столици, ребра, паянти и клещи;

За целите на обследването в графичната част са приложени възстановени чертежи на кофражните планове на двете нива.

Външния оглед показва добро изпълнение на елементите, с незначителни нарушения и обрушвания при експлоатацията, при следните забележки:

 Установява се видимо провисване (около 25 мм) на полетата от плочата на кота +3,55 между оси А-Б и  2-6, както и значителни вибрации при динамично натоварване на същите. В полето на кота +3,55 между оси 1 и 2 вероятно е имало значителен дефект, на мястото на който е изпълнен нов бетон. Над гредите в зоните на горните моменти се забелязват значителни пукнатини в същите полета, говорещи за липса или недостатъчност на горната армировка.

Установено беше, че колоните са насадени върху каменната основа и нямат връзка с нея, като по този начин предават вертикални, но не и евентуални хоризонтални товари. Настилката е бетонова, подовото покритие е мозайка. На места се забелязват значителни неравности, вероятно от слягане на основата.

Покривната конструкция е в сравнително добро състояние, въпреки дългогодишната експлоатация и липсата на поддръжка няма течове от покрива. Въпреки това е желателно при бъдещ ремонт да се направи по-подробен оглед и евентуална  частична подмяна на елементи.

Изпълнени бяха натурни безразрушителни изпитвания на основните носещи елементи за установяване на вложените материали:

- За  установяване класа на бетона беше използван склерометър на Шмитд тип “N”, производител “Proceq” (Швейцария).  Този метод се базира на измерване на еластичния отскок на използвания уред и зависимостта на якостта на бетона от повърхностната му твърдост, определени в БДС EN 12504-2 (БДС 3816-84) „Безразрушителен метод за определяне вероятната якост на натиск на бетона чрез повърхностната твърдост“. С оглед достоверност на резултатите и за улеснение на работата са подбрани точки в достъпни зони с подходящ повърхностен слой на бетона, сравнително запазен, без видими дефекти и с гладка и суха повърхност. Върху предварително избрани участъци с размери от 10/10 см до 15/15 см са нанесени десет удара. От табл. 2 е отчетена средна вероятна якост на натиск в зависимост от статистически обработени данни на замерените отскоци на уреда, а вероятната якост на натиск е получена чрез коригиране на средната вероятна якост със съответния коефициент за възраст К1. Резултатите са предоставени в табличен вид в прил.1.

Извършено беше и безразрушително установяване на наличната армировка и бетоново покритие чрез “Profoscope+”, произвидетел “Proceq”. Методът на уреда за установяване на местоположението, диаметъра и бетоновото покритие, се базира на промяната на електромагнитно поле, създавано при попадане в него на армировъчна стомана. Констатираните резултати са представени в прил.2

2.3. Изчислителни проверки

За целите на настоящия проект беше извършен статичен и динамичен анализ на конструкцията за установяване на нейната носимоспособност на всички въздействия, съгласно в момента действащите норми.

В изчисленията е използван лицензен софтуер - TOWER 6 Professional на RADIMPEX - лицензно споразумение от "ВАГ" ООД София NH205, Design Expert версия 2.0 на „Проектсофт“, както и собствен софтуер. Генериран е пространствен модел, като са отчетени действителните сечения и материали на елементите, както и връзките между тях.

Натоварванията и изчислителните комбинации са приети съгласно “Наредба 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”,

За района на гр.Стара Загора са отчетени:

- нормативно натоварване от вятър 0,48 kN/m2

- нормативно натоварване от сняг 1.20 kN/m2

- нормативно натоварване на плочата на втория етаж – служебни помещения (офиси) - 2kN/m2

 

Сеизмичен анализ не е извършен поради липса на елементи, носещи сеизмичните сили и липса на запъване на колоните във фундаментите.

- Резултати от оразмерителните проверки:

а) Плочи – В плочите не е открита горна армировка, затова са изчислени и оразмерени като просто подпрени полета. Наличната армировка в най-натоварените полета е ф8 A-I през 15 см – 3,35 см2/м. Необходимата е 8,99 см2/м – недостиг  268%.

б) Греди – откритата горна армировка в гредите е само конструктивна и не може да поеме моментите, които биха възникнали при схема непрекъсната греда. Затова са изчислени и оразмерени като проста греда. В най-натоварените греди – необходимата армировка е 11-15 см2 – наличната 4N22 - 15.2см2, което е достатъчно.

в) Колони – При липса на сеизмичен товар колоните изискват конструктивна армировка – 4 см2. Наличната армировка 4N14 (6,15 см2) e достатъчна.

Използвани са следните правилници и нормативи:

- Наредба №3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях

- Плоско фундиране - Правилник за проектиране от 1996 г.

- НПБСК от 1988 г.

- НПСК от 1987 г.

- Наредба №2 от 23 юли 2007 за проектиране на сгради и съоръжения  в земетръсни райони. 

Резултатите от статичния и динамичен анализ и оразмеряване на основни конструктивни елементи са представени в изчислителната част – прил. 3. 

 1. 3.   Изводи от проведените проучвателни и проектни работи

Направените проучвателни и проектни работи, придружени с необходимите заснемания, замервания, изпитвания, изчисления и обосновани заключения дават основание да се направят следните изводи:

3.1. Конструкцията на сградата вероятно е изпълнена по проект и е отговаряла на действащите към момента на строителството и стандарти и правилници. В момента конструкцията е в стабилно състояние, основните и  носещи елементи не са увредени или напълно амортизирали.

3.2. Вертикалните товари, които биха действали върху конструкцията при нейната експлоатация биха могли да се понесат от елементите на скелета, с изключение на някои по-големи полета от плочата на кота +3,55.  Препоръчва се усилване на тези полета и функция на помещенията, предполагаща по-лек режим на натоварване – кабинети, канцеларии, офиси.

3.3. Сградата не отговаря на съвременните норми за земетръс и при  нейно евентуално преустройство е наложително проектът да включва мерки за нейното сеизмично осигуряване. Сеизмичните елементи (рамки, шайби) задължително да бъдат надлежно фундирани в нови стоманобетонови основи и да бъдат свързани с конструкцията с подходящи детайли;

3.4. Всички нарушения по конструкцията – обрушвания, видима армировка и др. следва наложително да се възстановят в най-кратък срок, за да не се допусне компрометиране следствие корозия на стоманата.

 

Стара Загора, октомври 2011                            Съставили: . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                          (инж. И. Драганов)

                                                                                                            . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                          (инж. Р. Драганов)

 

                                                                                                                         

ІV. Приложения:

 1. Протокол от изпитване на бетон 1 - колона.
 2. Протокол от изпитване на бетон 2 - колона.
 3. Протокол от изпитване на бетон 3 - греда.
 4. Протокол от изпитване на бетон 4 - греда.
 5. Протокол от изпитване на бетон 5 - плоча.
 6. Протокол за установяване на армировката.
 7. Снимков материал.
 8. Статистически изчисления.
 9. Конверсионни криви.
 10. Кофражен план на плоча кота ±0,00.
 11. Кофражен план на плоча кота +3,55.
 12. Кофражен план на плоча кота +6,75.
 13. << обратно в съдържанието 
Последно променен на Сряда, 16 Ноември 2011 16:37
 
 
 • Български (България)
 • English (United Kingdom)
 • Russian (CIS)

Анкети

Каква къща предпочитам
 

Случаен проект

97d_t.jpg

Кой е тук

В момента има 368 посетителя в сайта

Iki esmer bomba ile araba yıkama

Bu iki muhtesem porno izle esmerler temiz bir makineye birlikte eglenirken ... Bu kacirmamasi gereken bir sicak araba yikama pornosu.