Вход

Регистрирайте се тук, за да използвате пълните функционални възможности на сайта!
Така ще можете да добавяте новини, съобщения, връзки и проекти.Ще имате и пълна възможност за контакт с другите потребители и автори на портала.

Статистика

Членове : 1717
Съдържание : 62
Връзки : 15
Брой прегледи на съдържанието : 2337498
Доклад от конструктивното обследване на промишлена сграда Печат
Написано от инж. Ивайло Драганов   
Четвъртък, 18 Август 2011 15:54

 Промишлена сграда 77476.507.120.2 в имот 77476.507.120 на „ПАНХИМ“ ООД“

ОБЕКТ: Промишлена сграда 77476.507.120.2 в имот 77476.507.120 на „ПАНХИМ“ ООД“

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ФАЗА: ОБСЛЕДВАНЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ПАНХИМ“ ООД“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: РЕСПЕКТ'93“ ООД Стара Загора

Проектанти: инж. И.Драганов, инж. Р.Драганов, инж. С. Драгов 

 

ДОКЛАД – КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ

 

I. Основание, цел и предмет на обследването

Настоящото обследване е съставено на основание Договор за възлагане на проектно решение – ОБСЛЕДВАНЕ от 22. 02. 2011 г. и в съответствие с Наредба №07/2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (НПССЗР'2007) и Наредба №06/5 от 28 декември 2007 г. за техническите паспорти на строежите.

Цел на обследването е да изпълни изискванията на чл.5 от НПССЗР'2007 за допускане извършването на СМР, в това число реконструкция, основен ремонт, преустройство, надстрояване или промяна на предназначението и натоварванията при определени условия. Формулирани са също допълнителни технически цели – да се даде отговор на 3 въпроса:

- Възможност за реализиране на врата с ширина 9 м

- Възможност за вграждане на  кран с товароподемност 3.2 т

- Възможност за понижаване котата на настилката на сградата с около 1м

Поставена е също така задача за приблизително експертно определяне стойността на необходимите строително-монтажни работи за възстановяване, привеждане в съответствие и въвеждане на сградата в експлоатация, а така също и стойността на ново строителство със сходящи параметри.

Предметът на обследването е конструкцията на съществуваща сграда, сглобяема,  стоманобетонова с размери в план 96х18 м, разделена с дилатационна фуга по средата.

 II. Местонахождение, съществуващо положение и обследване

Обектът се намира източно от гр. Стара Загора, на площадката на „Агробиохим“АД, адрес с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Новозагорско шосе“ №1, ПИ 77476.507.120, собственост на „ПАНХИМ“ ООД и като начин на тройно ползване е определен за химическа и каучукова промишленост.

Предмет на обследването е нефункциониращо хале от технологичния процес на бившия Азотно-торов завод (АТЗ), впоследствие „Агробиохим“ АД. В непосредствена близост до обекта се намират действащите в момента производствени, складови и административни сгради на собственика.

Сградата е строена преди около 50 години, видно от надписите на някои от носещите стоманобетонови елементи. През последните години тя не е експлоатирана, съответно поддържана, липсват врати, прозорци и инсталации. Конструкцията на сградата се състои от стоманобетонови фундаменти с чашки, сглобяеми стоманобетонови колони, покривни сглобяеми стоманобетонови ферми, предварително напрегнати по долен пояс, покривни сглобяеми стоманобетонови панели. Върху покривните панели е изпълнена 25 – 3 см изравнителна замазка, а върху нея 5 – 55 см асфалтова хидроизолация. Ограждането е от тухлена зидария, обрамчена с хоризонтални и вертикални стоманобетонови пояси, изляти монолитно. Всички метални части, детайли, елементи на инсталационното оборудване – тръби, проводи, кабели са демонтирани. Топлоизолация не е изпълнявана нито по покрива, нито по стените на ограждането. На практика съществува единствено носещата конструкция на сградата със съответната остатъчна стойност.

Съществуваща проектна документация на обследваната конструкция  не беше предоставена, но аналогична на външен оглед съседна сграда - „Склад за карбамид и опаковъчно“ има запазена част от конструктивната документация, в която са посочени производствените чертежи и албуми, по които са изпълнявани съответните елементи – албум №3 на т.н. „Общоплощадочные чертежи“ - „Промстройпроект“ Харков, „Центральный институт типовых проектов“ ГОССТРОЯ СССР серия ПК-01-28 выпуск I и II. Съгласно типовата документация сглобяемите елементи са от бетон М 200, а фермите ФА6-18-2 от бетон М 400. При извършеното заснемане и оглед на местообекта е констатирано в достатъчна степен съответствие между параметрите на обследваната конструкция и посочената по-горе налична документация.

Извършено е конструктивно заснемане на елементите на сграда и фундаментите.

Връхната конструкция се състои от:

- сглобяеми стоманобетонови панели с размери 1,5х6 м, с височина 30 см; две надлъжни ребра със сечение 30/7*, напречни ребра 18/5*, плоча с дебелина 4 см; надлъжните ребра са армирани с надлъжна армировка 1N18 клас АIII и напречна армировка ф8 клас АI през 20 см, обединени в общ заварен скелет;

- сглобяеми стоманобетонови, предварително напрегнати ферми, с дължина 18 м, долен пояс със сечение 20/22, армиран с надлъжна армировка 4ф12 клас АI, напрегната армировка 4 снопа по 10ф5 клас ВII с котви 40 мм, напречна армировка ф5 клас АI през 15 см; горен пояс със сечение 20/30, армиран с надлъжна армировка 4N16 клас АIII и напречна армировка ф5 клас АI през 15 см; диагонали със сечение 20/125, армирани с надлъжна армировка 4N14 клас АIII и напречна армировка ф5 клас АI през 15 см.

Вертикалните елементи и основите са:

- сглобяеми стоманобетонови колони със сечение 40/50, армирани с  надлъжна армировка 10ф20 клас АI и напречна армировка ф8 клас АI през 30 см

- монолитни стоманобетонови фундаменти с размери в план 2,20х2,40; височина на първа стъпка 40 см и височина на чашката – 95 см; армирани са с долна мрежа ф12 клас АI през 20 см, хоризонтална армировка на чашката ф12 клас АI през 15 см и вертикална армировка ф8 клас АI през 15 см.

Укрепващи връзки:

- премахнати са предвидените укрепващи връзки – противоветрови и стабилитетни

При огледа и заснемането на конструктивните елементи се наблюдават частични разкъртвания, обрушвания, пукнатини, соли по повърхността на стоманобетоновите елементи. Заснетите армировъчни пръти и метални части (закладни части, планки, закотвящи приспособления, болтови връзки) също са претърпели известни процеси на корозия. Основна причина за това е практическото остаряване на сградата, която по счетоводни данни би трябвало да е напълно амортизирана. За 50 годишна експлоатация, по-голямата част от които в условията на агресивна химична среда, а през последните години в условия с влошен температурно-влажностен режим пораженията по бетона и армировката не са неочаквани и имат своето логично обяснение.

Предвижда се да се извърши преустройство на сградата в производствено помещение, като в конструктивно отношение освен установяване годността и надеждността на конструкцията, състоянието на елементите и съставните им материали, са особено важни отговорите на въпросите, формулирани в допълнителните цели – възможността за понижение на кота ±0.00, т.е. кота готов под; премахване на една колона от напречната рамка с оглед осигуряване на отвор около 9 м в съответаната посока; монтиране на кран с товароподемност 3,2 тона.

Приложена е следната Методика на обследване и изпитване:

 1. Визуално обследване и замервания на местообекта

Чрез измервания с обикновена и електронна рулетка са определени доколкото е възможно геометричните размери на конструкцията, конструктивните оси, размерите на елементите и техните части. Определени са местата и зоните на безразрушително изследване якостта на натиск на бетона и за разкриване и замерване на армировката;  извършен е щателен оглед за наличие на дефекти, повреди и деформации на носещата конструкция.

При заснемането на местообекта се констатира извършено по време на експлоатацията усилване на колоните по ъглите им – чрез метални L профили 100х100х8 и свързващи планки 450х100х6 през 50 см, защитени с армиран бетонов кожух 10 см. Бетоновият кожух е в недобро състояние, лесно се разкъртва следствие недобро изпълнение и тежки условия на експлоатация в химическа среда. Усилвани са също така покривните стоманобетонови ферми чрез допълнителни обтегачи по долния пояс с диаметър ф40, анкерирани в стоманени колонки, изпълнени зад основните сглобяеми стоманобетонови колони. Причините за допълнителното усилване не са известни, но вече изпълнени могат да участват в поемането на вертикалните и хоризонтални товари върху конструкцията, след съответни ремонтно-възстановителни работи по тях, предмет на бъдещо проектиране. По тази причина на този етап те не са отчетени в настоящия анализ на конструкцията.

 1. Якост на натиск на бетона

Определена е вероятната якост на натиск на бетона по безразрушителен метод чрез склерометър тип „Шмидт N”. Този метод се базира на измерване на еластичния отскок на използвания уред и зависимостта на якостта на бетона от повърхностната му твърдост, определени в БДС EN 12504-2 (БДС 3816-84) „Безразрушителен метод за определяне вероятната якост на натиск на бетона чрез повърхностната твърдост“. С оглед достоверност на резултатите и за улеснение на работата са подбрани точки в достъпни зони с подходящ повърхностен слой на бетона, сравнително запазен, без видими дефекти и с гладка и суха повърхност. Върху предварително избрани участъци с размери от 10/10 см до 15/15 см са нанесени десет удара. От табл. 2 е отчетена средна вероятна якост на натиск в зависимост от статистически обработени данни на замерените отскоци на уреда, а вероятната якост на натиск е получена чрез коригиране на средната вероятна якост със съответния коефициент за възраст К1.

 1. Налична армировка

За определяне на наличната армировка са извършени разкривания по колоните, долен и горен пояс на ферма, диагонали на ферма, надлъжен борд на покривна панела. Диаметърът на така разкритата армировка е замерен с шублер, а разстоянията между стремената и бетоновото покритие – с обикновена рулетка. Визуално е определен класът на армировката и степента на нейната корозия.

 1. Изчисления и проверки

Извършени са статически изчисления, базирани на резултатите от геометричното заснемане на конструкцията, безразрушителното изпитване на бетона и установеното  бетоновото покритие, диаметър и клас на вложената армировка.

Забележка: Предвид обстоятелството, че конструкцията на сградата е сглобяема стоманобетонова, тип „хале“ се приема еднаквост на напречните рамки, т.е. Не се налага обследване на еднакви елементи и части в различните напречни оси (рамки).

Резултати от обследването:

По отношение на бетона е определена якост на бетона на отделните елементи както следва – колони клас В30, ферми – клас В30, покривни панели – клас В 15. Данните от замерванията са представени в Протоколи №№2, 3 и 4. Вижда се, че замереният клас на бетона практически превишава очаквания по данни от запазената строителна документация, разгледана като приблизително съответствие на марка и клас на бетона. По тази причина в оразмеряването са приети клас на бетона за колони и ферми – В25, а за покривни панели и фундаменти – В15. За обследваната сграда не се наблюдават елементи и детайли, които са в аварийно или предаварийно състояние. Частичните обрушвания, разкъртвания и други дефекти могат да бъдат обработени по подходящ начин с оглед постигане на възможност за удължаване експлоатационната годност на сградата.

Наличната замерена армировка като диаметър и разположение е установена в достатъчна степен за определяне на носимоспособността й съобразно действащата към момента нормативна база.

Относно поставените в заданието допълнителни три въпроса:

-  Възможно е реализиране на  врата с ширина 9 м чрез премахване на една съществуваща сглобяема стоманобетонова колона от напречната рамка, изпълнение на две нови колони и надлъжна греда (ферма) между тях на отвор 9 м. Това е свързано с демонтаж на две 6 метрови оси – демонтират се покривните панели в двете оси, една покривна ферма и една колона, след което се изпълняват новите елементи и се монтират отново старата покривна конструкция – ферма и покривни панели.

-  Възможно е вграждане на кран с товароподемност 3,2 т. Това се вижда от допълнителните статически изчисления, при които е добавено натоварването от подвижен товар – кран. В бъдещия проект трябва да се изпълни нова метална конструкция, включваща подкранови греди и релси, със съответните укрепващи връзки и детайли на привързване към съществуващите колони.

-  Възможно е понижаване котата на настилката, което се вижда от наличната документация на съседна идентична сграда, а така също от извършените изкопни работи при два от фундаментите. В бъдещия проект трябва да се разработи новата настилка съобразно изискванията на бъдещата функция на сградата и технологичните товари върху нея, а така също да се предвидят съответните промени на нивата извън сградата, отчитайки новото местоположение на кота ±0,00 при проектирането.

В изчисленията е използван лицензен софтуер - TOWER 6 Professional на RADIMPEX - лицензно споразумение от "ВАГ" ООД София NH205, Design Expert версия 2.0 на „Проектсофт“, както и собствен софтуер. Генериран е пространствен модел, в който са добавени допълнително хоризонтални укрепващи връзки и надлъжни разпонки по долен пояс, осигуряващи пространствената работа на напречните рамки, състоящи се от колони-стойки и ферми-ригели на рамки.

Изчисленията показват, че наличната армировка е достатъчна за поемане на вертикалните и хоризонтални товари съобразно съществуващата нормативна база, но някои от тях не отговарят на конструктивните изисквания на нормите за земетръс от Наредба №2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Извършени са проверки със нормативни стойности на натоварването от сняг st=0,5 kN/m2 и st=1,2 kN/m2, съгласно действащите норми за натоварване по време на изграждане на конструкцията и сега действащите норми. Натоварването от подвижен товар – 3.2т кран едногредов мостови е прието както следва: Pmax=31.7 kN; Pmin=11.0 kN (на 1 колело на крана); коефициент на динамичност 1.1; тегло на крана – 41.4 kN.

В сеизмичния анализ са приети следните стойности:

- почва категория С;

- сеизмична зона – VIII, коефициент Кс=0,15;

- обект категория II (С=1,0);

- коефициент на реагиране 0,28;

- коефициент на затихване 0,05.

Приложени са изчисления на колона 40/50, натоварена на нецентричен натиск, горен пояс на ферма 20/30, натоварен също на нецентричен натиск, диагонали на ферма 20/12, натоварени на центричен опън, долен пояс на ферма (предварително напрегнат), натоварен на центричен опън, надлъжно ребро на покривна панела, натоварено на огъване, фундамент под сглобяема ст.б. Колона с размери в план 220х240, натоварен на огъване и натиск.

Използвани са следните правилници и нормативи:

- Наредба №3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях

- Плоско фундиране - Правилник за проектиране от 1996 г.

- НПБСК от 1988 г.

- НПСК от 1987 г.

- Наредба №2 от 23 юли 2007 за проектиране на сгради и съоръжения  в земетръсни райони.

Експертна количествено-стойностна сметка

За целите на бъдещия инвестиционен проект са извършени експертни изчисления на  стойността на необходимите СМР при два варианта:

 1. Преустройство на съществуващата сграда съгласно изискванията на инвеститора и нормативната уредба
 2. Ново строителство.

Приеманията са съгласно базата данни на „Стройексперт – СЕК“ и имат ориентировъчен характер. В случая средните цени са съставени на база количествени сметки и варианти от спецификации за видовете работи и необходимите материали, труд и механизация; изчислени са разходни коефициенти за окрупнени видове работи, за които са получени окрупнени средни цени. Предпоставките при изчисленията са:

- допълнителни разходи - 75% върху цената на труда и леката механизация;

- допълнителни разходи - 25% върху цената на тежката механизация;

- средната печалба - 12% върху сбора на всички СМР.

Условно сметките се разделят на пет части:

- груб строеж

- дограма

- довършителни работи

- инсталации

- благоустрояване и комунални връзки

В табличен вид цената на квадратен метър разгъната застроена площ, във вариант най-икономично изпълнение и изглежда така:

 

 

Вид работа

лв./м2

%

1

Груб строеж

329.00

69.13%

1.1

в т.ч. Земни работи

4.80

 

1.2

конструкция

212.00

44.55%

1.3

зидария или оградни панели

63.00

 

1.4

покриване или водоотвеждане

27.40

 

1.5

замазки подови изравнителни

10.60

 

1.6

железарски изделия и подобни

5.20

 

1.7

Неописани

6.00

 

2

Дограми

18.70

3.93%

2.1

в т.ч.прозорци

11.60

 

2.2

Врати

7.10

 

3

Довършителни работи

65.55

13.77%

3.1

мазилки и шпакловки

6.20

 

3.2

топлоизолация

 

 

3.3

боядисване

20.60

 

3.4

подови настилки

31.75

 

3.5

Облицовки

1.00

 

3.6

Неописани

6.00

 

4

Инсталации

53.05

11.15%

4.1

в т.ч.водопроводна инсталация

3.10

 

4.2

канализация

2.00

 

4.3

санитарни прибори

2.20

 

4.4

ел.инсталация

34.45

 

4.5

ел.уреди

2.00

 

4.6

отоплителни тела и инсталация

 

 

4.7

Телефонни и др.п.инсталации

4.30

 

4.8

Асансьори

 

 

4.9

Неописани

5.00

 

5

Комунални връзки

9.60

2.02%

 

 

 

 

 

Общо за СМР

475.90

100.00%

 

От тази основа можем да калкулираме средна печалба 12% и да получим очаквана минимална цена 533 лв/м2 РЗП, като това без начислен данък по ЗДДС.

В случая с нашата обследвана сграда, при отчитане на нейното състояние в момента можем да предположим, че голяма част от позициите, дадени в горната таблица, ще се изпълняват при евентуално бъдещо преустройство за въвеждане в експлоатация. При всички случай дограми, довършителни работи, инсталации и комунални връзки ще се калкулират изцяло в строително-монтажните работи. При грубия строеж трябва да се включат задължително част от позициите – по ремонт на ограждането и покрива, водоотвеждането, подовите замазки, железарските изделия и др. подобни. Практически може да отпаднат земните работи и носещата конструкция като бъдещи разходи по сградата. Но веднага трябва да се добавят разходи, свързани с изпълнение на основните изисквания на Възложителя за:

- понижаване нивото на подовата настилка;

- монтиране на кран с товароподемност 3.2 т;

- изпълнение на укрепващи и стабилитетни връзки;

- изпълнение на козирка навес;

- демонтаж на ненужните стоманобетонови колони.

Тази съображения налагат извода, че при размерите в план 96 х 18 =~ 1750 м2 РЗП на обследваната сграда може да се приемат за достоверни следните минимални цени на квадратен метър разгъната застроена площ, съответно обща цена на строителството съответно в двата варианта както следва:

 1. Минимална цена за преустройство на съществуващата сграда – 416 лв/м2 без ДДС; обща цена 728 000 лв.
 2. Минимална цената на нова сглобяема стоманобетонова сграда - 533 лв/м2 без ДДС; обща цена 933 000 лв.

Изводи от обследването:

Направените проучвателни и проектни работи, придружени с необходимите заснемания, замервания, изпитвания, изчисления и обосновани заключения дават основание да се направят следните изводи:

 1. Конструкцията на сградата, предмет на настоящото обследване, притежава известна остатъчна експлоатационна годност, не се намира в аварийно или предаварийно състояние, при един бъдещ проект могат да бъдат разработени начини и средства за нейното възстановяване и укрепване с оглед изпълнение на новата й функция.
 2. Допълнителните цели и свързаните с тях въпроси, поставени от Възложителя при определяне на задачата, намират положителен отговор, като едновременно с това трябва да се отчита сложността на изпълнение на мероприятията по изпълнение на СМР и свързаните с тях разходи.
 3. Разликата от около 200 000 лв. при двата варианта трябва да се разглежда през призмата на остатъчната експлоатационна годност на 50-годишната конструкция на съществуващата сграда, която се преустройва в първия вариант и новопостроена сграда, притежаваща цялата експлоатационна годност при евентуално ново строителство във втори вариант. Това съображение дава основание да се заложи на по-надеждния и перспективен втори вариант – решение за ново строителство, което е крайната препоръка на авторите на обследването.

 III. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл.169, ал.(1) т.1 от ЗУТ.

Сградата като вид се причислява към производствени сгради за химическата и каучуковата промишленост. Конструкцията й е сглобяема, стоманобетонова, с предварително напрегнати покривни ферми. Категорията на проектния експлоатационен срок на конструкцията е четвърта - срок от 50 години съгласно таблица №1 на Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и въздействията върху тях от 2004 г. Това показва, че на практика сградата завършва нормативния си експлоатационен срок и би могла да получи експертно някаква остатъчна пригодност в зависимост от получените резултати от обследването.

Спазена е необходимата височина и етажност на сградите съгласно чл.33 от Наредба №07/2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони , като височината за настоящия вид сграда и конструктивна система (жилищни, обществено-обслужващи и производствени сгради от монолитен стоманобетон) е 39 м и до 12 етажа.

От извършеното екзекутивно заснемане и изчислителни проверки се вижда, че по отношение поемане на вертикалните и хоризонтални товари конструкцията на сградата притежава необходимата носимоспособност.

Съществени повреди, дефекти и разрушения в строежа няма (чл.22 т.3 от Наредба №06/5), с изключение на премахнатите укрепващи и стабилитетни връзки, което налага на следващ етап те да бъдат възстановени в съответствие с действащата към момента нормативна база. Това обстоятелство може да се характеризира като рисково и от него би трябвало да започнат евентуални бъдещи строително-монтажни работи при преустройството.

Оценка на сеизмичната осигуреност  на съществуващата сграда - чл.6.(2) от Наредба №07/2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Сградата не е осигурявана на сеизмично въздействие, но направените проверки и проучвания дават основание да се даде положителна оценка след извършване на работите по пространственото укрепване на конструкцията.

 

Стара Загора, февруари 2011                                       Съставили: .....................................

                                                                                                                        (инж. С. Драгов)

 

                                                                                                                         .....................................

                                                                                                                        (инж. И. Драганов)

 

                                                                                                                         .....................................

                                                                                                                        (инж. Р. Драганов)

 

ІІ. Приложения:

1. Снимков материал.

 • 2. Статически изчисления – 10 стр.

  3. Статически изчисления, включетелно кран 3,2 т. – 11 стр.

  4. Оразмеряване на колона 40/50 – 2 стр.

  5. Оразмеряване на колона 40/50, вкл. Кран – 2 стр.

  6. Оразмеряване на долен пояс на ферма 20/22 – предв. напрегнато сечение – 1 стр.

  7. Оразмеряване на диагонали на ферма 20/12 – 2 стр.

  8. Оразмеряване на надлъжно ребро на покривна панела 7/30 – 2 стр.

  9. Оразмеряване на фундамент под сглобяема колона 2,20х2,20 – 4 стр.

  10. Протокол за изпитване – колона №2 / 14. 03. 2011 г. - 2 стр.

  11. Протокол за изпитване – ферма №3 / 14. 03. 2011 г. - 2 стр.

  12. Протокол за изпитване – покривна панела №4 / 14. 03. 2011 г. - 2 стр.

  13. Напречен разрез – чертеж СК-0.1.

  14. Армировка по сечения на елементите – чертеж СК-0.2. 

 • << обратно в съдържанието
  Последно променен на Сряда, 16 Ноември 2011 15:22
   
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)

  Анкети

  Каква къща предпочитам
   

  Случаен проект

  220c_t.jpg

  Кой е тук

  В момента има 83 посетителя в сайта